Łódzkie Energetyczne

Partnerzy

Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia

Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia jest interdyscyplinarną jednostką naukową, prowadzącą prace badawcze i działalność dydaktyczną z zakresu nauk społecznych i technicznych od 1996 roku. Dziś nasz zespół tworzy ponad 200 ekspertów, uznawanych w środowisku biznesowym i akademickim.

Centrum jest instytucją non-profit, która wszystkie wypracowane zyski reinwestuje w działalność naukową, rozpowszechnianie wyników badań i dydaktykę. W swojej dotychczasowej działalności Centrum zrealizowało liczne projekty badawcze i szkoleniowo-doradcze na zlecenie instytucji UE, podmiotów prywatnych, administracji centralnej i samorządowej. Centrum spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2008.

Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia jest jednostką naukową sparametryzowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wydawcą czasopisma naukowego Acta Innovations, a także operatorem Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii.

EcO

Firma Ec0 za główny punkt swojej działalności obrała rozwój i umożliwienie bardziej efektywnego budownictwa niskoemisyjnego we Włoszech i innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Organizacja została założona jako platforma publiczna, w ramach stowarzyszenia non profit. Dotyczy ona zrównoważonego rozwoju, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w nowych i istniejących budynkach. Organizacja ma na celu propagowanie informacji wśród obywateli na temat zysku jaki przynosi energia, a także zwiększenia świadomości i umiejętności wśród konsultantów technicznych, wykonawców oraz instalatorów. Organizacja stara się aktywnie angażować wyżej wymienione osoby do działania zgodnie z europejskimi priorytetami niskoemisyjnego budownictwa (Europejska dyrektywa budowlana n.31/2010).
Podstawą działania sieci Ec0 jest Europejski Plan Działania. Sieć funkcjonuje także dzięki organizowaniu stoisk mających na celu uzmysłowienie jak redukcja dwutlenku węgla wpływa na sektor budownictwa. Dodatkowo sieć wspomagana jest przez stronę internetową.
Sieć Edifici a Consumo Zero odpowiada za bardzo dużą liczbę kontaktów (media społecznościowe typu: Linkedin, Facebook, Twitter), które pojawiają się za pośrednictwem osobistego profilu obecnego prezydenta Francesca Lamacchii.
Kontakty te sprawiają, że interesariusze oraz obywatele pochodzący z różnych krajów mogą bez problemu uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez firmę Ec0.

VEOLIA

Veolia Energia Łódź jest jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce, którego podstawową działalnością jest wytwarzanie ciepła systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji. Łódzka sieć ciepłownicza jest drugą co do wielkości w kraju. Dzięki niej Veolia przesyła ciepło systemowe do ok. 60 proc. łódzkich odbiorców.
Veolia inwestuje w odnawialne źródła energii, prowadzi działania na rzecz racjonalnego korzystania z ciepła, zrównoważonego rozwoju, jest partnerem szeregu inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, miasta i regionu. Z władzami miasta działa w zakresie likwidacji źródeł niskiej emisji.
Veolia Energia Łódź jest ekspertem w dziedzinie kogeneracji - technologii umożliwiającej najbardziej efektywne, równoczesne wytwarzanie ciepła systemowego i energii elektrycznej. Priorytetem dla Veolii jest systematyczne zwiększanie produkcji „zielonej energii”. Dzięki zrealizowanym inwestycjom w elektrociepłowniach Veolii do wytwarzania energii oprócz węgla wykorzystywana jest biomasa.
Ciepło systemowe dostarczane przez Veolię to produkt konkurencyjny cenowo, nowoczesny i funkcjonalny, niezawodny i bezpieczny, ekologiczny, zapewniający wygodę i komfort
Więcej informacji można uzyskać na stronie www.energiadlalodzi.pl.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN wspiera uczestnictwo polskich jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w Programie Ramowym UE HORYZONT 2020. Zadaniem KPK jest kompleksowe wsparcie na każdym etapie udziału w programie: począwszy od informowania o konkursach, tworzenia konsorcjum, przez konsultowanie wniosków i realizację projektów, na raportowaniu kończąc. KPK realizuje swoją misję poprzez prowadzenie konsultacji indywidualnych, mentoringu, warsztatów z pisania wniosków, a także organizowanie dni informacyjnych i konferencji.


Krajowy Punkt Kontaktowy i 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych, mieszczących się w największych ośrodkach akademickich, wspólnie realizują powierzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadania jako Sieć KPK. W ramach Sieci KPK działają również Centra Informacji dla Naukowców EURAXESS, które są częścią europejskiej sieci wspierającej mobilność międzynarodową naukowców. Na mocy porozumienia o współpracy FNP i KPK PB UE podejmują wspólne działania w zakresie zachęcania polskich naukowców i jednostek badawczych do udziału w programie HORYZONT 2020, między innymi poprzez działanie na rzecz umiędzynarodowienia badań oraz zwiększenia mobilności naukowców.


Strony:
www.kpk.gov.pl
www.euraxess.pl
Kontakt: 22 828 74 83, e-mail: kpk@kpk.gov.pl

EURECAT

EURECAT, członek TECNIO, jest głównym Centrum Technologii w Katalonii w wyniku połączenia od 1 maja 2015 centrów technologicznych Ascamm, Barcelona Media, BDigital i Cetemmsa. Zapewnia dzięki temu wyjątkową technologię i zaawansowaną wiedzę dla  przemysłu w celu rozwiązywania problemów w zakresie innowacji i wzmacniania konkurencyjności. Pod koniec 2015 roku, EURECAT zdoła osiągnąć obroty 50M€ i będzie zarządzać ponad 700 specjalistami.

Fraunhofer MOEZ

Fraunhofer MOEZ rozwija potwierdzone naukowo, zintegrowane rozwiązania dla firm i regionów. Za nasz cel obieramy traktowanie wyzwań stawianych przez globalizację jako nowych możliwości, a także jak najlepsze ich wykorzystywanie.
Podejście naszych naukowców ukierunkowane jest na zastosowania praktyczne. Pokrywa wszystkie dziedziny, poczynając od analizy potencjału i koncepcji, poprzez metody finansowania i implementacji projektów międzynarodowych oraz modeli biznesowych, a kończąc na zadaniach sieciowych, a także transferze wiedzy i technologii.
Instytucja, jak i jej członkowie, stale dowodzą swych kompetencji w dziedzinach takich jak internacjonalizacja, zarządzanie technologiami i innowacjami, nowe sposoby finansowania, rozwój strategii, ekonomia informacji, a także badania rynku.
Około 50 pełnoetatowych członków grupy pracuje aktualnie nad projektami dla firm, ministerstw regionalnych i narodowych, a także dla fundacji oraz Unii Europejskiej.

HeartINvest

Firma HeartINvest została założona z wizją wzmocnienia pozycji jednostek i firm, aby rozwijały się w życiu i w biznesie podążając za głosem serca w stronę zrównoważonej przyszłości.
Po ponad 15 latach doświadczenia w prowadzeniu międzynarodowych zespołów i reprezentowaniu IBM (usługi techniczne) w zakresie zarządzania produktem i mobilnością elektryczną, wyraźnie zostały rozpoznane własne ograniczenia i powstałe systemy polityczne, społeczne i ekonomiczne, aby móc prowadzić ekologiczne i zrównoważone życie.
Firma HeartINvest jest jak moneta, z jednej strony zapewnia wytyczne dla rozwoju osobistego, połączone z możliwościami sieci i inwestycji i z drugiej strony dla prawdziwie zrównoważonych i humanitarnych projektów. Więcej informacji wkrótce na stronie www.HeartINvest.net

Bundesverband eMobilität (BEM)

Niemieckie  Federalne  Stowarzyszenie na rzecz eMobility promuje zmiany w sposobie postrzegania koncepcji niemieckiej mobilności. Jego celem długoterminowym jest zwiększenie mobilności elektrycznej oraz wykorzystanie energii odnawialnej w celu przybliżenia społeczeństwa do przyszłości, która jest mniej zależna od paliw kopalnych.
BEM postrzega elektro-mobilność jako zrównoważoną i wielofunkcyjną  koncepcję transportową. W tym celu firma zapewnia usługi doradcze dla firm z branży eMobility i wkład na rzecz poprawy ram instytucjonalnych i regulacyjnych.

Multimedia

yt-thumb
Łódzkie Energetyczne
yt-thumb
Łódzkie Targi Energetyczne
yt-thumb
Międzynarodowe Targi Łódzkie Energetyczne

Newsletter